ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค

Share Button

ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5,9 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค มีประชากรชายจำนวน 936 คน และประชากรหญิงจำนวน 867 คน รวมเป็น 1,812 คน

ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 432 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 360 หลัง ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5,9

ถนน: เลียบคลองทวีวัฒนา

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 936 คน

ประชากรหญิง: 867 คน

ประชากรรวม: 1,812 คน

จำนวนครัวเรือน: 432 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 360 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button