ชุมชนจินดาบำรุงพํฒนา

Share Button

ชุมชนจินดาบำรุงพํฒนา ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.คู้บอน 13 ถนน  แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนจินดาบำรุงพํฒนา มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 202 คน รวมเป็น 386 คน

ชุมชนจินดาบำรุงพํฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 99 หลัง ชุมชนจินดาบำรุงพํฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจินดาบำรุงพํฒนา

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.คู้บอน 13

ถนน: 

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 202 คน

ประชากรรวม: 386 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 99 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button