ชุมชนจิตรา

Share Button

ชุมชนจิตรา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนจิตรา มีประชากรชายจำนวน 69 คน และประชากรหญิงจำนวน 71 คน รวมเป็น 140 คน

ชุมชนจิตรา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 39 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนจิตรา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจิตรา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 69 คน

ประชากรหญิง: 71 คน

ประชากรรวม: 140 คน

จำนวนครัวเรือน: 39 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button