ชุมชนจารุรัตน์

Share Button

ชุมชนจารุรัตน์ ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ด้านหน้าห้าง ฯ เมโทร ถนน เพชรบุรี แขวง มักกะสัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนจารุรัตน์ มีประชากรชายจำนวน 993 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,033 คน รวมเป็น 2,026 คน

ชุมชนจารุรัตน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 482 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 285 หลัง ชุมชนจารุรัตน์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจารุรัตน์

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ด้านหน้าห้าง ฯ เมโทร

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: มักกะสัน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 993 คน

ประชากรหญิง: 1,033 คน

ประชากรรวม: 2,026 คน

จำนวนครัวเรือน: 482 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 285 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button