ชุมชนจันทร์เกษม

Share Button

ชุมชนจันทร์เกษม ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชานฤมิตร ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนจันทร์เกษม มีประชากรชายจำนวน 596 คน และประชากรหญิงจำนวน 533 คน รวมเป็น 1,129 คน

ชุมชนจันทร์เกษม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 235 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนจันทร์เกษม มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจันทร์เกษม

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชานฤมิตร

ถนน: กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 596 คน

ประชากรหญิง: 533 คน

ประชากรรวม: 1,129 คน

จำนวนครัวเรือน: 235 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button