ชุมชนจันทร์ร่ำรวย

Share Button

ชุมชนจันทร์ร่ำรวย ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จันทน์ร่ำรวย ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนจันทร์ร่ำรวย มีประชากรชายจำนวน 130 คน และประชากรหญิงจำนวน 150 คน รวมเป็น 280 คน

ชุมชนจันทร์ร่ำรวย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 74 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนจันทร์ร่ำรวย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจันทร์ร่ำรวย

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จันทน์ร่ำรวย

ถนน: จันทน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 130 คน

ประชากรหญิง: 150 คน

ประชากรรวม: 280 คน

จำนวนครัวเรือน: 74 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button