ชุมชนจันทร์รวมใจ

Share Button

ชุมชนจันทร์รวมใจ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนจันทร์รวมใจ มีประชากรชายจำนวน 107 คน และประชากรหญิงจำนวน 140 คน รวมเป็น 247 คน

ชุมชนจันทร์รวมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนจันทร์รวมใจ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจันทร์รวมใจ

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 107 คน

ประชากรหญิง: 140 คน

ประชากรรวม: 247 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button