ชุมชนจันทร์ทรัพย์

Share Button

ชุมชนจันทร์ทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนจันทร์ทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 252 คน และประชากรหญิงจำนวน 268 คน รวมเป็น 520 คน

ชุมชนจันทร์ทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 188 หลัง ชุมชนจันทร์ทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจันทร์ทรัพย์

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 252 คน

ประชากรหญิง: 268 คน

ประชากรรวม: 520 คน

จำนวนครัวเรือน: 206 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 188 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button