ชุมชนจันทราสุข

Share Button

ชุมชนจันทราสุข ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 87 ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนจันทราสุข มีประชากรชายจำนวน 387 คน และประชากรหญิงจำนวน 379 คน รวมเป็น 766 คน

ชุมชนจันทราสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 218 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 132 หลัง ชุมชนจันทราสุข มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจันทราสุข

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 87

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 387 คน

ประชากรหญิง: 379 คน

ประชากรรวม: 766 คน

จำนวนครัวเรือน: 218 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 132 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button