ชุมชนจันทรังษี

Share Button

ชุมชนจันทรังษี ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน  แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนจันทรังษี มีประชากรชายจำนวน 494 คน และประชากรหญิงจำนวน 524 คน รวมเป็น 1,018 คน

ชุมชนจันทรังษี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 146 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 179 หลัง ชุมชนจันทรังษี มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจันทรังษี

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: 

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 494 คน

ประชากรหญิง: 524 คน

ประชากรรวม: 1,018 คน

จำนวนครัวเรือน: 146 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 179 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button