ชุมชนจันกลิ่นพัฒนา

Share Button

ชุมชนจันกลิ่นพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จันกลิ่น ถนน – แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนจันกลิ่นพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 764 คน และประชากรหญิงจำนวน 600 คน รวมเป็น 1,364 คน

ชุมชนจันกลิ่นพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนจันกลิ่นพัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจันกลิ่นพัฒนา

เขต: จอมทอง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จันกลิ่น

ถนน: –

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 764 คน

ประชากรหญิง: 600 คน

ประชากรรวม: 1,364 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button