ชุมชนจอมทอง

Share Button

ชุมชนจอมทอง ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน  แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนจอมทอง มีประชากรชายจำนวน 229 คน และประชากรหญิงจำนวน 193 คน รวมเป็น 422 คน

ชุมชนจอมทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนจอมทอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจอมทอง

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: 

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 229 คน

ประชากรหญิง: 193 คน

ประชากรรวม: 422 คน

จำนวนครัวเรือน: 91 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button