ชุมชนจรัสเมือง

Share Button

ชุมชนจรัสเมือง ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ -0 ถนน จรัสเมือง แขวง รองเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนจรัสเมือง มีประชากรชายจำนวน 73 คน และประชากรหญิงจำนวน 83 คน รวมเป็น 156 คน

ชุมชนจรัสเมือง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 57 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 30 หลัง ชุมชนจรัสเมือง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนจรัสเมือง

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: -0

ถนน: จรัสเมือง

แขวง: รองเมือง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 73 คน

ประชากรหญิง: 83 คน

ประชากรรวม: 156 คน

จำนวนครัวเรือน: 57 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 30 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button