ชุมชนงามปัญจะ

Share Button

ชุมชนงามปัญจะ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.บางบอน 10 ถนน สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนงามปัญจะ มีประชากรชายจำนวน 124 คน และประชากรหญิงจำนวน 127 คน รวมเป็น 251 คน

ชุมชนงามปัญจะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนงามปัญจะ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนงามปัญจะ

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.บางบอน 10

ถนน: สุขาภิบาล 1

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 124 คน

ประชากรหญิง: 127 คน

ประชากรรวม: 251 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button