ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์

Share Button

ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 – 6 ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์ มีประชากรชายจำนวน 270 คน และประชากรหญิงจำนวน 345 คน รวมเป็น 615 คน

ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 123 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 113 หลัง ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 – 6

ถนน: ราษฎร์อุทิศ

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 270 คน

ประชากรหญิง: 345 คน

ประชากรรวม: 615 คน

จำนวนครัวเรือน: 123 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 113 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button