ชุมชนคุ้งข้าวหลาม

Share Button

ชุมชนคุ้งข้าวหลาม ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน – แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคุ้งข้าวหลาม มีประชากรชายจำนวน 116 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 316 คน

ชุมชนคุ้งข้าวหลาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 38 หลัง ชุมชนคุ้งข้าวหลาม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคุ้งข้าวหลาม

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: –

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 116 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 316 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 38 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button