ชุมชนคุณยายวัน

Share Button

ชุมชนคุณยายวัน ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ริมคลองสนามไชย ถนน รัตนกวี แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคุณยายวัน มีประชากรชายจำนวน 380 คน และประชากรหญิงจำนวน 370 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนคุณยายวัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 168 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 147 หลัง ชุมชนคุณยายวัน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคุณยายวัน

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ริมคลองสนามไชย

ถนน: รัตนกวี

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 380 คน

ประชากรหญิง: 370 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 168 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 147 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button