ชุมชนคาลเท็กซ์

Share Button

ชุมชนคาลเท็กซ์ ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 3 ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคาลเท็กซ์ มีประชากรชายจำนวน 112 คน และประชากรหญิงจำนวน 108 คน รวมเป็น 220 คน

ชุมชนคาลเท็กซ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนคาลเท็กซ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคาลเท็กซ์

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.พระราม 3

ถนน: พระราม 3

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 112 คน

ประชากรหญิง: 108 คน

ประชากรรวม: 220 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button