ชุมชนคานเรือ

Share

ชุมชนคานเรือ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 ซ.เพชรเกษม39 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคานเรือ มีประชากรชายจำนวน 411 คน และประชากรหญิงจำนวน 518 คน รวมเป็น 929 คน

ชุมชนคานเรือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 182 หลัง ชุมชนคานเรือ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคานเรือ

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 15 ซ.เพชรเกษม39

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 411 คน

ประชากรหญิง: 518 คน

ประชากรรวม: 929 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 182 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share