ชุมชนคอนโดหนองแขม

Share Button

ชุมชนคอนโดหนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคอนโดหนองแขม มีประชากรชายจำนวน 393 คน และประชากรหญิงจำนวน 413 คน รวมเป็น 806 คน

ชุมชนคอนโดหนองแขม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 308 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 294 หลัง ชุมชนคอนโดหนองแขม มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคอนโดหนองแขม

เขต: หนองแขม

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 393 คน

ประชากรหญิง: 413 คน

ประชากรรวม: 806 คน

จำนวนครัวเรือน: 308 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 294 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button