ชุมชนคลองใหญ่

Share Button

ชุมชนคลองใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน บางขุนเทียน – ชายทะเล แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคลองใหญ่ มีประชากรชายจำนวน 330 คน และประชากรหญิงจำนวน 202 คน รวมเป็น 532 คน

ชุมชนคลองใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนคลองใหญ่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองใหญ่

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: บางขุนเทียน – ชายทะเล

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 330 คน

ประชากรหญิง: 202 คน

ประชากรรวม: 532 คน

จำนวนครัวเรือน: 82 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button