ชุมชนคลองแม่จันทร์

Share Button

ชุมชนคลองแม่จันทร์ ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 17 ถนน – แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนคลองแม่จันทร์ มีประชากรชายจำนวน 86 คน และประชากรหญิงจำนวน 76 คน รวมเป็น 162 คน

ชุมชนคลองแม่จันทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนคลองแม่จันทร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองแม่จันทร์

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 17

ถนน: –

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 86 คน

ประชากรหญิง: 76 คน

ประชากรรวม: 162 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button