ชุมชนคลองเสาหิน

Share Button

ชุมชนคลองเสาหิน ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 3 ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองเสาหิน มีประชากรชายจำนวน 178 คน และประชากรหญิงจำนวน 172 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนคลองเสาหิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 79 หลัง ชุมชนคลองเสาหิน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองเสาหิน

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.พระราม 3

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 178 คน

ประชากรหญิง: 172 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 79 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button