ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6

Share Button

ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อาจณรงค์ 6 ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 มีประชากรชายจำนวน 1,298 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,801 คน รวมเป็น 3,099 คน

ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,000 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 537 หลัง ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อาจณรงค์ 6

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,298 คน

ประชากรหญิง: 1,801 คน

ประชากรรวม: 3,099 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,000 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 537 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button