ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3

Share Button

ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ดำรงลัทธิพิพัฒน์ ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 มีประชากรชายจำนวน 3,205 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,921 คน รวมเป็น 7,126 คน

ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,800 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,279 หลัง ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ดำรงลัทธิพิพัฒน์

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 3,205 คน

ประชากรหญิง: 3,921 คน

ประชากรรวม: 7,126 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,800 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,279 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button