ชุมชนคลองเจ็กพัฒนา

Share Button

ชุมชนคลองเจ็กพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน – แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนคลองเจ็กพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 217 คน และประชากรหญิงจำนวน 231 คน รวมเป็น 448 คน

ชุมชนคลองเจ็กพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนคลองเจ็กพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองเจ็กพัฒนา

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: –

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 217 คน

ประชากรหญิง: 231 คน

ประชากรรวม: 448 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button