ชุมชนคลองหัวหมาก

Share Button

ชุมชนคลองหัวหมาก ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พัฒนาการ 50 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองหัวหมาก มีประชากรชายจำนวน 53 คน และประชากรหญิงจำนวน 47 คน รวมเป็น 100 คน

ชุมชนคลองหัวหมาก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 30 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 24 หลัง ชุมชนคลองหัวหมาก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองหัวหมาก

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พัฒนาการ 50

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 53 คน

ประชากรหญิง: 47 คน

ประชากรรวม: 100 คน

จำนวนครัวเรือน: 30 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 24 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button