ชุมชนคลองหนึ่ง

Share Button

ชุมชนคลองหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน พัฒนาชนบท 3 แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนคลองหนึ่ง มีประชากรชายจำนวน 414 คน และประชากรหญิงจำนวน 442 คน รวมเป็น 856 คน

ชุมชนคลองหนึ่ง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 208 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 195 หลัง ชุมชนคลองหนึ่ง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองหนึ่ง

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: พัฒนาชนบท 3

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 414 คน

ประชากรหญิง: 442 คน

ประชากรรวม: 856 คน

จำนวนครัวเรือน: 208 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 195 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button