ชุมชนคลองส้มป่อย

Share Button

ชุมชนคลองส้มป่อย ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สุด ซ.พญานาค ถนน ริมทางรถไฟสายบ้านครัว แขวง ถนนเพชรบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนคลองส้มป่อย มีประชากรชายจำนวน 400 คน และประชากรหญิงจำนวน 416 คน รวมเป็น 816 คน

ชุมชนคลองส้มป่อย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 92 หลัง ชุมชนคลองส้มป่อย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองส้มป่อย

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: สุด ซ.พญานาค

ถนน: ริมทางรถไฟสายบ้านครัว

แขวง: ถนนเพชรบุรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 400 คน

ประชากรหญิง: 416 คน

ประชากรรวม: 816 คน

จำนวนครัวเรือน: 206 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 92 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button