ชุมชนคลองสะแก

Share Button

ชุมชนคลองสะแก ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สวนหลวง ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองสะแก มีประชากรชายจำนวน 314 คน และประชากรหญิงจำนวน 347 คน รวมเป็น 661 คน

ชุมชนคลองสะแก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 123 หลัง ชุมชนคลองสะแก มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองสะแก

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สวนหลวง

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 314 คน

ประชากรหญิง: 347 คน

ประชากรรวม: 661 คน

จำนวนครัวเรือน: 166 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 123 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button