ชุมชนคลองสวน

Share Button

ชุมชนคลองสวน ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองสวน มีประชากรชายจำนวน 129 คน และประชากรหญิงจำนวน 131 คน รวมเป็น 260 คน

ชุมชนคลองสวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนคลองสวน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองสวน

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 129 คน

ประชากรหญิง: 131 คน

ประชากรรวม: 260 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button