ชุมชนคลองสวนพริก

Share Button

ชุมชนคลองสวนพริก ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคลองสวนพริก มีประชากรชายจำนวน 592 คน และประชากรหญิงจำนวน 658 คน รวมเป็น 1,250 คน

ชุมชนคลองสวนพริก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 298 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 253 หลัง ชุมชนคลองสวนพริก มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองสวนพริก

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 592 คน

ประชากรหญิง: 658 คน

ประชากรรวม: 1,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 298 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 253 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button