ชุมชนคลองล่าง

Share Button

ชุมชนคลองล่าง ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคลองล่าง มีประชากรชายจำนวน 542 คน และประชากรหญิงจำนวน 658 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนคลองล่าง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนคลองล่าง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองล่าง

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 542 คน

ประชากรหญิง: 658 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button