ชุมชนคลองลำมะเขือขื่น

Share Button

ชุมชนคลองลำมะเขือขื่น ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 16 คลองลำมะเขือขื่น,คลองลำด้วน ถนน ร่วมใจพัฒนา แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนคลองลำมะเขือขื่น มีประชากรชายจำนวน 258 คน และประชากรหญิงจำนวน 271 คน รวมเป็น 529 คน

ชุมชนคลองลำมะเขือขื่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 92 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนคลองลำมะเขือขื่น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองลำมะเขือขื่น

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 16 คลองลำมะเขือขื่น,คลองลำด้วน

ถนน: ร่วมใจพัฒนา

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 258 คน

ประชากรหญิง: 271 คน

ประชากรรวม: 529 คน

จำนวนครัวเรือน: 92 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button