ชุมชนคลองลำนุ่น

Share Button

ชุมชนคลองลำนุ่น ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน  แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนคลองลำนุ่น มีประชากรชายจำนวน 74 คน และประชากรหญิงจำนวน 98 คน รวมเป็น 173 คน

ชุมชนคลองลำนุ่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 49 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนคลองลำนุ่น มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองลำนุ่น

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: 

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 74 คน

ประชากรหญิง: 98 คน

ประชากรรวม: 173 คน

จำนวนครัวเรือน: 49 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button