ชุมชนคลองลำกะดาน

Share Button

ชุมชนคลองลำกะดาน ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองลำกระดาน ถนน นิมิตใหม่ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนคลองลำกะดาน มีประชากรชายจำนวน 202 คน และประชากรหญิงจำนวน 206 คน รวมเป็น 408 คน

ชุมชนคลองลำกะดาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนคลองลำกะดาน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองลำกะดาน

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองลำกระดาน

ถนน: นิมิตใหม่

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 202 คน

ประชากรหญิง: 206 คน

ประชากรรวม: 408 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button