ชุมชนคลองมะนาว

Share Button

ชุมชนคลองมะนาว ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 83 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคลองมะนาว มีประชากรชายจำนวน 514 คน และประชากรหญิงจำนวน 774 คน รวมเป็น 1,288 คน

ชุมชนคลองมะนาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 441 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 304 หลัง ชุมชนคลองมะนาว มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองมะนาว

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 83

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 514 คน

ประชากรหญิง: 774 คน

ประชากรรวม: 1,288 คน

จำนวนครัวเรือน: 441 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 304 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button