ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์

Share

ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 – 10 คลองพิทยาลงกรณ์ ถนน – แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ มีประชากรชายจำนวน 647 คน และประชากรหญิงจำนวน 630 คน รวมเป็น 1,277 คน

ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 – 10 คลองพิทยาลงกรณ์

ถนน: –

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 647 คน

ประชากรหญิง: 630 คน

ประชากรรวม: 1,277 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share