ชุมชนคลองพระยาเวิก

Share Button

ชุมชนคลองพระยาเวิก ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วิภาวดี 20 ริมคลองพระยาเวิก ถนน วิภาวดี แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนคลองพระยาเวิก มีประชากรชายจำนวน 61 คน และประชากรหญิงจำนวน 62 คน รวมเป็น 123 คน

ชุมชนคลองพระยาเวิก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 48 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 36 หลัง ชุมชนคลองพระยาเวิก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองพระยาเวิก

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วิภาวดี 20 ริมคลองพระยาเวิก

ถนน: วิภาวดี

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 61 คน

ประชากรหญิง: 62 คน

ประชากรรวม: 123 คน

จำนวนครัวเรือน: 48 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 36 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button