ชุมชนคลองพระยาเกษม

Share Button

ชุมชนคลองพระยาเกษม ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 30/2 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคลองพระยาเกษม มีประชากรชายจำนวน 301 คน และประชากรหญิงจำนวน 319 คน รวมเป็น 620 คน

ชุมชนคลองพระยาเกษม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 134 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนคลองพระยาเกษม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองพระยาเกษม

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 30/2

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 301 คน

ประชากรหญิง: 319 คน

ประชากรรวม: 620 คน

จำนวนครัวเรือน: 134 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button