ชุมชนคลองบางเขน

Share Button

ชุมชนคลองบางเขน ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนคลองบางเขน มีประชากรชายจำนวน 93 คน และประชากรหญิงจำนวน 98 คน รวมเป็น 191 คน

ชุมชนคลองบางเขน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนคลองบางเขน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองบางเขน

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 2

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 93 คน

ประชากรหญิง: 98 คน

ประชากรรวม: 191 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button