ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา

Share Button

ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 เอกชัย 46 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 223 คน รวมเป็น 407 คน

ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 61 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา

เขต: บางบอน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 เอกชัย 46

ถนน: เอกชัย

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 223 คน

ประชากรรวม: 407 คน

จำนวนครัวเรือน: 61 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button