ชุมชนคลองบางพระครู

Share Button

ชุมชนคลองบางพระครู ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคลองบางพระครู มีประชากรชายจำนวน 498 คน และประชากรหญิงจำนวน 530 คน รวมเป็น 1,028 คน

ชุมชนคลองบางพระครู มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 219 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 182 หลัง ชุมชนคลองบางพระครู มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองบางพระครู

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 498 คน

ประชากรหญิง: 530 คน

ประชากรรวม: 1,028 คน

จำนวนครัวเรือน: 219 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 182 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button