ชุมชนคลองบางบำหรุ

Share Button

ชุมชนคลองบางบำหรุ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางบำหรุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคลองบางบำหรุ มีประชากรชายจำนวน 352 คน และประชากรหญิงจำนวน 477 คน รวมเป็น 829 คน

ชุมชนคลองบางบำหรุ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 238 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 204 หลัง ชุมชนคลองบางบำหรุ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองบางบำหรุ

เขต: บางพลัด

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางบำหรุ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 352 คน

ประชากรหญิง: 477 คน

ประชากรรวม: 829 คน

จำนวนครัวเรือน: 238 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 204 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button