ชุมชนคลองบางน้อย

Share Button

ชุมชนคลองบางน้อย ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 แขวงบางเชือกหนัง ถนน  แขวง บางเชือกหนัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคลองบางน้อย มีประชากรชายจำนวน 92 คน และประชากรหญิงจำนวน 82 คน รวมเป็น 174 คน

ชุมชนคลองบางน้อย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 46 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 44 หลัง ชุมชนคลองบางน้อย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองบางน้อย

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 แขวงบางเชือกหนัง

ถนน: 

แขวง: บางเชือกหนัง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 92 คน

ประชากรหญิง: 82 คน

ประชากรรวม: 174 คน

จำนวนครัวเรือน: 46 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 44 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button