ชุมชนคลองบางนา

Share Button

ชุมชนคลองบางนา ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 105 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองบางนา มีประชากรชายจำนวน 480 คน และประชากรหญิงจำนวน 615 คน รวมเป็น 1,095 คน

ชุมชนคลองบางนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 124 หลัง ชุมชนคลองบางนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองบางนา

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 105

ถนน: ศรีนครินทร์

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 480 คน

ประชากรหญิง: 615 คน

ประชากรรวม: 1,095 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 124 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button