ชุมชนคลองน้ำแก้ว

Share

ชุมชนคลองน้ำแก้ว ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 28 ริมคลองน้ำแก้ว ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนคลองน้ำแก้ว มีประชากรชายจำนวน 61 คน และประชากรหญิงจำนวน 49 คน รวมเป็น 110 คน

ชุมชนคลองน้ำแก้ว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 25 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 25 หลัง ชุมชนคลองน้ำแก้ว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองน้ำแก้ว

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยลาดพร้าว 28 ริมคลองน้ำแก้ว

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 61 คน

ประชากรหญิง: 49 คน

ประชากรรวม: 110 คน

จำนวนครัวเรือน: 25 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 25 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share