ชุมชนคลองทับช้างล่างฝั่งธน

Share Button

ชุมชนคลองทับช้างล่างฝั่งธน ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองทับช้างล่างฝั่งธนเข้าทางวัดกระทุ่มเสือปลา ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองทับช้างล่างฝั่งธน มีประชากรชายจำนวน 312 คน และประชากรหญิงจำนวน 368 คน รวมเป็น 680 คน

ชุมชนคลองทับช้างล่างฝั่งธน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 96 หลัง ชุมชนคลองทับช้างล่างฝั่งธน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองทับช้างล่างฝั่งธน

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองทับช้างล่างฝั่งธนเข้าทางวัดกระทุ่มเสือปลา

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 312 คน

ประชากรหญิง: 368 คน

ประชากรรวม: 680 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 96 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button