ชุมชนคลองต้นไทร

Share Button

ชุมชนคลองต้นไทร ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 18 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนคลองต้นไทร มีประชากรชายจำนวน 969 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,196 คน รวมเป็น 2,165 คน

ชุมชนคลองต้นไทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 580 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 517 หลัง ชุมชนคลองต้นไทร มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองต้นไทร

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 18

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 969 คน

ประชากรหญิง: 1,196 คน

ประชากรรวม: 2,165 คน

จำนวนครัวเรือน: 580 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 517 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button