ชุมชนคลองตาแป้น

Share Button

ชุมชนคลองตาแป้น ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนคลองตาแป้น มีประชากรชายจำนวน 239 คน และประชากรหญิงจำนวน 265 คน รวมเป็น 504 คน

ชุมชนคลองตาแป้น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 122 หลัง ชุมชนคลองตาแป้น มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองตาแป้น

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 11

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 239 คน

ประชากรหญิง: 265 คน

ประชากรรวม: 504 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 122 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button